På fartyg

Besiktning av kranar, hissar och lyftanordningar på fartyg

g-ACK AB är av Transportstyrelsen, avdelningen för sjöfart, bemyndigat (godkänt) att genomföra besiktning av kranar, lastbommar och andra lyftanordningar eller lyftredskap på civila fartyg. g-ACK AB utför även besiktningar av lyftanordningar på militära fartyg enligt Regler för marin sjöfart, RMS.

Bemyndigandet omfattar allt från förstabesiktning till revisions- och återkommande besiktning enligt gällande regelverk.

För besiktning av person-, varuperson-, småvaruhissar eller personlyftande anordningar som kran med fast korg eller tillfällig frihängande arbetskorg så är g-ACK AB sedan tidigare även ackrediterade för detta. Dessa tjänster ingick i ackrediteringen som utfärdades av SWEDAC i oktober 2014.

Sjöfartsverkets bemyndigade nr: TSS 2014-2832

SWEDAC ackrediterings nr: 10128

Som ackrediterat företag så utför g-ACK AB all  besiktning som en oberoende leverantör, detsamma gäller för verksamheten som ”bemyndigad”. Besiktningen dokumenteras i ett intyg eller i ett certifikat specifikt för objektet och den besiktningstjänst som är utförd. I samband med besiktningen signeras och stämplas riggboken om det finns krav i regelverket. Utrustningen kontrolleras enligt fastställda rutiner och intervall för att verifiera att säkerhetsrelaterade funktioner fungerar och att utrustningen är monterad enligt tillverkarens instruktioner.

g-ACK AB kan även hjälpa till med utredningar och regeltolkning kring lyftanordningar eller hissar på fartyg, se  Teknisk rådgivning.

 

DSC_0276