Regeltolkningar

I princip finns det regler för allt i dagens samhälle och objekten inom lyft är inte undantagna! Regelverken spänner över allt från produktstandarder till föreskrifter om besiktning. Att arbeta med besiktning innebär kontinuerliga kontakter och uppdateringar med olika regelverk och tolkningar av desamma. I princip är det så att samtliga omnämnda uppdrag och tjänster på ett eller annat vis hamnar under regeltolkningar.

Språk och uttryckssätt, som formats i internationella arbetsgrupper, följer vedertagen praxis och de tekniska termerna är ofta avgörande för innebörden i det skrivna – vilka begränsningar och vilket utrymme som finns för tolkning. Till detta kommer att lösningarna i standarderna aldrig är tvingande utan rådgivande. Standarden anger ett sätt/en lösning på vilket den lägsta erforderliga säkerhetsnivån kan uppnås. Den nivå marknaden enats om som den lägsta man har rätt att förvänta sig. I princip kan allt lösas på ett alternativt sätt men – och det är helt avgörande – alternativet måste nå upp till den lägsta säkerhetsnivån. Tolkning och erfarenhet spelar alltså stor roll i arbetet med att söka alternativa lösningar.

Afs och std