Våra tjänster

Varför besiktigar man sina lyftanordningar? Vi på g-ACK AB är övertygade om att kunder, oavsett om det gäller industri- eller fastighetsbranschen, strävar efter säkra lyftobjekt för att minska risken för tillbud/haveri med sak-/personskador eller driftavbrott som följd. Besiktning genomförs dels som följd av myndighetskrav dels som så kallad frivillig besiktning.

Vilka objekt som omfattas av myndighetskrav framgår i ett antal specifika branschföreskrifter. De föreskrifter som är aktuella inom lyftområdet är bland andra Boverkets författningssamling (BFS, H-serien) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6). Föreskrivna besiktningar skall utföras av ett ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning.

Många kunder väljer att genomföra ”frivillig besiktning” med samma omfattning som den föreskrivna för att säkra arbetsmiljön och för att komplettera egenkontrollen.

Tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket, kommunernas byggnadsnämnder eller transportstyrelsen har alla rätt att utfärda sanktionsavgifter om en föreskriven besiktning inte är genomförd i tid eller om objektet används trots påtalade brister.

Andra frivilliga tjänster som g-ACK AB också levererar är teknisk rådgivning och utbildning. Gemensamt för alla så kallade frivilliga uppdrag är att de alltid måste vägas mot kravet på oberoende och opartiskhet som ställs på ett ackrediterat kontrollorgan.

IMG_0118