Besiktningar

Varför besiktigar man sina lyftanordningar?

Vi på g-ACK AB är övertygade om att kunder, oavsett om det gäller industri- eller fastighetsbranschen, strävar efter säkra lyftobjekt för att minska risken för tillbud/haveri med sak-/personskador eller driftavbrott som följd. Besiktning genomförs dels som följd av myndighetskrav dels som så kallad frivillig besiktning.

Vilka objekt som omfattas av myndighetskrav framgår i ett antal specifika branschföreskrifter. De föreskrifter som är aktuella inom lyftområdet är bland andra Boverkets författningssamling (BFS, H-serien) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6). Föreskrivna besiktningar skall utföras av ett ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning.

Många kunder väljer att genomföra ”frivillig besiktning” med samma omfattning som den föreskrivna för att säkra arbetsmiljön och för att komplettera egenkontrollen.

Tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket, kommunernas byggnadsnämnder eller transportstyrelsen har alla rätt att utfärda sanktionsavgifter om en föreskriven besiktning inte är genomförd i tid eller om objektet används trots påtalade brister.

Besiktning av hissar, portar och rulltrappor

g-ACK AB är ackrediterat av Swedac för att få genomföra besiktning av hissar, portar och rulltrappor enligt gällande regler från Boverket. Besiktningarna omfattar allt från första besiktning till återkommande- och revisionsbesiktning. Vi är även ackrediterade för att utföra verifikation av enstaka objekt och slutlig kontroll på nymonterade hissar. Det normala besiktningsintervallet är ett år med undantag för portar som har två eller flera års intervall. 

Besiktning av kranar och lyftanordningar

g-ACK AB är ackrediterat av Swedac för att få genomföra besiktning av kranar och lyftanordningar så som; lyftkranar, hamnkranar, tornkranar, byggkranar, traverskranar, mobilkranar, mobila arbetsplattformar och fordonslyftar med flera enligt gällande regler från Arbetsmiljöverket. Besiktningarna omfattar allt från första besiktning till montage-, återkommande- och revisionsbesiktning. Det normala besiktningsintervallet är ett år. 

”Frivilliga besiktningar”

g-ACK AB utför även besiktningar på objekt som inte omfattas av myndighetskrav dvs utanför den ackrediterade verksamheten. Dessa besiktning utförs med samma omfattning som den föreskrivna för att säkra arbetsmiljön och för att komplettera egenkontrollen

Besiktning av trycksatta anordningar

TÜV NORD Scandinavia AB är ackrediterat av Swedac för besiktning av tryckbärande anordningar och kylanläggningar. TÜV NORD Scandinavia AB fungerar även som ackrediterat kontrollorgan på samtliga svenska kärnkraftverk i enlighet med föreskrifter från SSM (Strålskyddsmyndigheten).
g-ACK och TÜV NORD Scandinavia AB har utvecklat ett samarbete vad gäller besiktning av tryckbärande anordningar så som exempelvis trycklufttankar inom industri- och verkstadsbranschen. Besiktningar utförs enligt gällande regler från Arbetsmiljöverket och omfattar installations-, revisions- och återkommande besiktning.
g-ACK kan tillsammans med TÜV NORD Scandinavia AB lämna gemensamma avtalsförslag för hela eller delar av era anläggningar. För mer information om vår samarbetspartner och vad de kan erbjuda er hänvisar vi till TÜV NORD Scandinavia AB hemsida www.tuv-nord.com/se. 

Besiktning av kranar, hissar och lyftanordningar på fartyg

g-ACK AB är av Transportstyrelsen, avdelningen för sjöfart, bemyndigat (godkänt) att genomföra besiktning av kranar, lastbommar och andra lyftanordningar eller lyftredskap på civila fartyg. g-ACK AB utför även besiktningar av lyftanordningar på militära fartyg enligt Regler för marin sjöfart, RMS.

Bemyndigandet omfattar allt från förstabesiktning till revisions- och återkommande besiktning enligt gällande regelverk.

För besiktning av person-, varuperson-, småvaruhissar eller personlyftande anordningar som kran med fast korg eller tillfällig frihängande arbetskorg så är g-ACK AB sedan tidigare även ackrediterade för detta. Dessa tjänster ingick i ackrediteringen som utfärdades av SWEDAC i oktober 2014.

Sjöfartsverkets bemyndigade nr: TSS 2014-2832

SWEDAC ackrediterings nr: 10128

Som ackrediterat företag så utför g-ACK AB all  besiktning som en oberoende leverantör, detsamma gäller för verksamheten som ”bemyndigad”. Besiktningen dokumenteras i ett intyg eller i ett certifikat specifikt för objektet och den besiktningstjänst som är utförd. I samband med besiktningen signeras och stämplas riggboken om det finns krav i regelverket. Utrustningen kontrolleras enligt fastställda rutiner och intervall för att verifiera att säkerhetsrelaterade funktioner fungerar och att utrustningen är monterad enligt tillverkarens instruktioner.

g-ACK AB kan även hjälpa till med utredningar och regeltolkning kring lyftanordningar eller hissar på fartyg, se Teknisk rådgivning.