Teknisk rådgivning

g-ACK AB kan även leverera teknisk rådgivning och utredningstjänster. Som framgår av beteckningen på tjänsterna kan uppdragen vara av mycket varierande karaktär. Det kan handla om allt från hjälp vid regeltolkning och upphandlingar till kontroll av underlag och leveranser eller som sakkunniga i haveri- och tillbudsutredningar.

Gemensamt för alla dessa tjänster, som är frivilliga, är att de bara kan levereras under förutsättning att de inte står i konflikt med vårt oberoende och vår ackreditering. När vi får förfrågningar gör vi alltid en bedömning av om vi kan åta oss uppdraget eller inte.

Många företag och tillverkare har genom åren funnit det viktigt att använda en oberoende part som en naturlig del av i sina leveranser och uppdrag.